Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 39
Rank B.Kim
Số Skin 27
9,999,999đ
Số Tướng 52
Rank K.Rank
Số Skin 59
9,999,999đ
Số Tướng 36
Rank K.Cương
Số Skin 33
9,999,999đ
Số Tướng 31
Rank K.Cương
Số Skin 24
9,999,999đ
Số Tướng 28
Rank Vàng
Số Skin 12
9,999,999đ
Số Tướng 32
Rank B.Kim
Số Skin 32
250,000đ
Số Tướng 30
Rank B.Kim
Số Skin 31
200,000đ
Số Tướng 31
Rank K.Rank
Số Skin 2
60,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Cương
Số Skin 30
200,000đ
Số Tướng 104
Rank K.Rank
Số Skin 151
1,500,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 32
250,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Rank
Số Skin 38
400,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Rank
Số Skin 56
600,000đ
Số Tướng 43
Rank C.Thủ
Số Skin 16
200,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 25
400,000đ
Số Tướng 37
Rank B.Kim
Số Skin 30
300,000đ
Số Tướng 84
Rank K.Rank
Số Skin 94
650,000đ
Số Tướng 32
Rank K.Cương
Số Skin 26
150,000đ
Số Tướng 32
Rank K.Rank
Số Skin 31
170,000đ
Số Tướng 34
Rank K.Rank
Số Skin 18
200,000đ